Problemy alkoholowe w Polsce i na świecie
 


PROFILAKTYKA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MŁODZIEŻY W DOKUMENTACH WHO

Oprac. Magdalena Pietruszka


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała alkohol za jeden z trzech głównych czynników mających negatywny wpływ na zdrowie i długość życia człowieka. Dotyczy to w dużej mierze młodego pokolenia. Każdego roku ok. 55 000 młodych Europejczyków traci życie w wyniku nadużywania alkoholu. Średnio na cztery przypadki przedwczesnej śmierci w grupie wiekowej 15-29 jedna jest związana z piciem alkoholu. Alkohol wrósł w kulturę młodzieżową. W związku z tym zwiększa się zakres szkód zdrowotnych i społecznych związanych z piciem.

Światowa Organizacja Zdrowia zauważając potrzebę działań profilaktycznych i naprawczych wobec młodego pokolenia, formułuje różne postulaty i rekomendacje dla krajów regionu Europejskiego, w tym dla Polski. Coraz większa integracja Europy sprawia, że dokumenty, inicjatywy i dyrektywy WHO zaczynają realnie wpływać na kształt polityki poszczególnych krajów. Niniejszy artykuł prezentuje wybrane dokumenty i inicjatywy WHO dotyczące działań profilaktycznych wobec młodzieży.(...)

Zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym abstynentom większej ochrony przed działaniami promującymi picie alkoholu było jednym z ogólnych celów Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu (European Alcohol Action Plan) na lata 2000-2005. Znalazło to także odzwierciedlenie w Deklaracji w Sprawie Młodzieży i Alkoholu (Declaration on Young People and Alcohol), podpisanej przez krajowych konsultantów w sprawach polityki alkoholowej w 2001 r. w Sztokholmie. Jej celem jest ochrona dzieci i młodzieży przed presją skłaniającą do picia alkoholu oraz zmniejszanie szkód, jakie może bezpośrednio lub pośrednio wyrządzić im alkohol.
Polityka dotycząca alkoholu skoncentrowana na młodzieży powinna być elementem szerszego porozumienia społecznego, ponieważ picie alkoholu przez ludzi młodych jest w dużej mierze odzwierciedleniem postaw i obyczajów powszechnie występujących wśród ludzi dorosłych. Wymienione dokumenty traktują profilaktykę problemów alkoholowych młodzieży jako jeden z elementów szeroko rozumianej polityki wobec alkoholu. Na poziomie bardziej szczegółowego planu eksperci WHO za ważne uważają przede wszystkim dwa obszary polityki alkoholowej: dostępność produktów alkoholowych dla młodzieży oraz reklamę produktów alkoholowych.(...)